- Inepo Çevre Proje Olimpiyatı

Inepo Çevre Proje Olimpiyatı ( Örnek Projeler )
ONLINE BAŞVURU PROJE ÖRNEKLERİ

Projenin Türü:
 Çevre Biyolojisi

AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Projenin Amacı: Arabalardan çıkan egzoz gazlarında bulunan ağır metallerin (Pb, Zn, Cd) biomonitoring yolu ile bitkiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Giriş: Deniz suyunda ve canlılarda ağır metallerin birikimi, Çamurlarda ağır metal tayini, Ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki etkisi, Sulu çözeltilerdeki ağır metal iyonlarının incelenmesi gibi çalışmalar yapılmıştır.
Yöntem: İlk olarak proje çalışmamız hakkında bilgi edinmek amacıyla Ekoloji ve Çevre Bilimleri gibi kaynaklardan yararlanarak proje hakkında bilgiler toplanıp, araştırmalar yapıldı. İlk olarak Çatalca'ya gidilip çeşitli bitki türleri toplanarak, hangisinin çalışmaya daha elverişli olduğu tesbit edildi. Asfalt kenarında on metre ara ile bitkiler toplandı. Bitkilerin asfalttan daha içerde olan bitkilere göre daha kısa olduğu tesbit edildi.
Sonuç: Elde ettiğimiz sayısal değerler birbirine yakın çıktı. Fakat elde edilen sayısal değerler egsoz gazının bitkiler üzerindeki etkilerinin gösterilmesine yeterlidir.

Danışman Öğretmen: Sedat DUTLU

 
Projenin Türü:
 Çevre Sosyal

EĞİTİMLE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI VE BU KONUDA YAPILABİLECEKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ülkemizde, çevre ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Bu konuda; atıkların imhası veya değerlendirilmesi, su artırımı, temiz enerji kaynakları öncelikli çalışılan konulardır.
Yapılan bu çalışma ile halkın çevre sorunlarına olan ilgisi, çevre bakım aktivitelerine katılımların belirlenmesi ve eğitimle ilgilerinin olumlu yönde artırılması araştırılmıştır. Toplumun çevreye ilgilerini araştırmak için ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan öğrenci grupları, eğitimciler, idareciler ve halktan rastgele seçilmiş çalışma grupları oluşturulmuş ve beraber çalışılmıştır.
Yapılan ilk anketlerde bulunduğumuz ilin çevre sorunları, insanların çevreye duyarsızlık sebepleri araştırılmış ve incelenmiştir. Anket sonuçlarına göre yapılacak aktiviteler belirlenmiş ve çeşitli aktivitelerle gruplara eğitim seminerleri, tartışma gezileri düzenlenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda değerlendirme, yapılabilecekler ve tavsiyeler hazırlanmış ve yetkili yerlere sunulmuştur.

Danışman Öğretmen: İsa CURAL

 
Projenin Türü:
 Çevre ve Sağlık

URTİCA DİOİCA L. BİTKİSİNİN KANSER ÜZERİNE TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ
Bu çalışma Urtica dioica L. Bitkisinin kanser üzerine olan tedavi edici etkisinin araştırılması amacı ile yapılmıştır.
İnvitro (Doku Kültürü) koşullarında yapılan bu çalışma hazırlanılan extraktın farklı konsantrasyonlarda B16-F0 Malign melonoma doku kültürlerine verilmesi ana yöntem olacak şekilde hazırlanmıştır. Bunu yanında Urtica dioica L. extraktının hazırlanması için birçok işlem yapılmıştır. Hazırlanan özüt doku kültürüne verilmesi için sterilizasyon başta olmak üzere farklı işlemlere tabi tutulmuştur. Yapılan invitro çalışmalar yaklaşık 6 gün sürmüştür. Deney sonuçları bu extraktın kanserli hücreleri düzenli olarak öldürdüğünü ortaya koymuştur.
Bu sonuçların değerlendirilmesi yenilmesi çok zor olan bu hastalığın tedavisinde yeni bir çığır açılabileceğini göstermektedir.


Danışman Öğretmen: Mahmut DÜNDAR

 
Projenin Türü:
 Çevre ve Fizik

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ROBOT MODELİ "DAVRAN"
Projemiz genel olarak güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren güneş pillerine dayanmaktadır. Fakat enerjinin depo edilmesi konusunda farklı bir yol izlenmiştir, enerjinin depolanması sorununa mekanik yollarla çözüm amaçlanmıştır. "DAVRAN" eski hesap makinelerinin güneş pillerinden oluşmuş bir güneş paneline sahiptir. Bu panelden sağlanan enerji, ihtiyacı doğrudan karşılayamaz ama robotun sürekli çalışmayacağı varsayımı ile enerji açığı kendi tasarladığımız devrelerle önceden depo edilmiş enerjiden karşılanır. Bu yönüyle kimyasal enerjili makinelere göre kullanılabilirlik açısından eşdeğerdir. Bu noktada tek dezavantaj güneş pillerinin veriminin düşük olmasıdır (%7-%20). Buna rağmen avantajları kimyasal enerjili aygıtlarla karşılaştırılamayacak kadar fazladır.
"DAVRAN" 27 ve 30 MHZ frekansında iki radyo kontrollü alıcıya sahiptir.
Robotun kullanım alanı oldukça geniştir mesela; tarımda bir geri bildirim sistemi eklenerek ilaçlama, sulama gibi alanlarda kullanılabilir ya da geliştirilerek sanayiinde otomasyon işlerini yapabilir.

Danışman Öğretmen: Nurcan Turan CANDAN

 
Projenin Türü:
 Çevre Kimyası

ÜLKEMİZDE YAŞAYAN FORMİCA RUFA TÜRÜ KARINCALARDAN FORMİK ASİT SAĞILMASI (ELDESİ) VE BU KARINCALARIN KORUNMASI
Çalışmamızın amacı, bazı Avrupa ülkerinde olduğu gibi formik asit (Karınca Asidi) eldesinde, kırmızı orman karıncalarının (Formica Rufa) üretme çiftliklerinde çoğaltılarak ve onları kuru kuruya damıtarak (öldürerek) eldesiyerine, karıncaları öldürmeden asit elde edileceğini göstermektir.
Kırmızı orman karıncası ülkemizde en çok Karadeniz ve Marmara bölgemizde yaşamaktadır. Literatürde Formica Rufa olarak bilinen bu karınca türü etcil bir türdür. Formica Rufa vücutlarında ürettikleri formik asidi abdomenlerinden püskürtmek suretiyle işleyen bir savunma veya avlanma mekanizmasına sahiptirler. Bir tehlike sezdikleri zaman savunma mekanizması olarak asit püskürtmektedirler. Bu asit damıtılarak saflaştırılabilir. Biz bunu deneyerek yaptık.
Tortu giderici ve indirgen olarak kullanılan Formik asit çok değerli bir organik asittir.
Organik asitlerin en kuvvetlisidir. Ester yapımında kullanılmaktadır. Esterleri hoş kokulu olduğu için parfüm sanayisinin en önemli maddelerinden birisidir.

Danışman Öğretmen: Lokman KAPLAN


Admin Girişi   
 
Webmaster - Cengiz BULUT